> Bộ phận vật liệu mài mòn bề mặt > Glass Beads

BEAD SIZE-% ROUND, MIN-% PASSING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
60%
Round
60%
Round
65%
Round
70%
Round
70%
Round
80%
Round
80%
Round
80%
Round
80%
Round
90%
Round
90%
Round
90%
Round
95%
Round
10 100
12 95.100 100
14 0.15 95.100 100
20 0.5 0.15 95.100 100
30 0.5 0.15 95.100 100
40 0.5 0.15 95.100 100
50 0.5 0.15 95.100 100
60 0.5 95.100 100
70 0.15 95.100 100
80 0.5 0.15 95.100 100
100 0.5 0.15 95.100 100
120 0.5 0.15 95.100 100
140 0.5 95.100 100
170

0.15

95.100
200 0.5 0.15
230 0.5 0.15
325 0.5 0.15
400 0.5

Kiểm tra chất lượng

Blast-O-Lite Glass Beads đã đáp ứng thông số kỹ thuật MIL G9954A về độ cứng, kích thước đồng nhất, độ tròn và chất lượng của Glass và packaging. Có nghĩa là bạn được đảm bảo chất lượng cao với số lượng Beads có lỗi thấp nhất và hơn nữa Beads bị phá vỡ cũng thấp khi sử dụng. Điều này sẽ vai trò tiết kiệm chi phí cho mỗi hoạt động.

Dịch vụ khách hàng

Nếu bạn muốn hỏi về cách sử dụng Glass Beads, có hai nguồn trợ giúp tốt. Một là nhà phân phối cho bạn. Có hơn 100 nhà phân phối trên toàn quốc. Hai là Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Blast-O-Lite (Blast-O-Lite Technical Service Center). Họ có thể giúp tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách cho bạn biết sự kết hợp đúng đắn của kích thước Bead và áp suất để cung cấp kết quả tốt nhất cho bất cứ máy tự động ứng dụng nào.

비밀번호